Общи Условия

Общи Условия

 

Общи Условия               

Условия за използване на услугите на imotionline.com

Цялата информация, фукционалностите и дизайна на imotionline.com, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл като: публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на imotionline; захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда и всяка форма на комерсиално използване – е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между  Имоти Онлайн  ЕООД (наричани по-долу imotionline.com ) от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на imotionline.com.

Имоти Онлайн  е  еднолично  дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон на Р. България, със седалище и адрес на управление: Пловдив, бул.„Шести Септември“  54, ет.2.  и ЕИК 160000276.

1. Условия за oбслужванe

imotionline.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си следните услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, форум, новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, наричани за краткост УСЛУГИ.
imotionline.com предоставя УСЛУГИ при следните условия:
При използване УСЛУГИТЕ на imotionline.com потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.
С кликване върху която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на imotionline.com, потребителят, независимо дали се е регистрирал като потребител на imotionline.com или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Интернет страницата на imotionline.com и са достояние на всеки потребител.
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Imotionline.com не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес:imotionline.com

2. Описание на услугите

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят “във вида, в който са” и това, че imotionline.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до Интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Интернет оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Imotionline.com само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на imotionline.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:
–    да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование  ДАННИ);
–    да внася при нужда промени в тези  ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, imotionline.com има право да закрие и/или изтрие информацията в неговия потребителски профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.
С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, imotionline.com уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

4. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на imotionline.com

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 25.05.2018 , ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на imotionline.com при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.
Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Имоти Онлайн ЕООДпо електронен път –  САМО в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на imotionline.com

 

Страните следва да обработват законосъобразно предоставените лични данни („Лични данни“) на служителите-контактни лица на другата Страна, както и на представляващите другата страна лица, само и единствено за целите на изпълнение на договора/поетите ангажименти (обмен на информация, данни, комуникация и друго), като никоя от Страните няма право да обработва предоставените лични данни за други цели. Обработването на Лични данни от Страните се осъществява на територията на Република България.

Всяка от Страните се следва да уведоми другата в случай че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на Личните данни. Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши възможно най-скоро  към другата Страна и следва да съдържа минимум следната информация:

∙ описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;

∙ описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

∙ описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Всяка от Страните следва да обезщети вредите, които дадено лице може да претърпи в резултат на незаконосъобрано обработване на Лични данни от страна на някоя от тях, което обработване нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни или други приложими законови разпоредби за защита на личните данни, освен ако последната не докаже, че по никакъв начин не е отговорна за вредите.

Страните нямат право да предоставят на трети лица предоставените лични данни, освен ако това се налага с оглед изпълнението на договора.

Всяка от страните следва да спазва стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

С получаване на настоящото ние приемаме, че сте изрично уведомени, разбирате, приемате и се съгласявате със съдържанието на това уведомление, както и с последиците, произтичащи от него.

 

 
Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от imotionline.com за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.
imotionline.com изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

imotionline.com си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
Haдзopни opгaни:

(1) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2,
тeл.: (02) 940 20 46
фaĸc: (02) 940 36 40
Еmаіl: [email protected]оvеrnmеnt.bg, [email protected]срdр.bg
Уeб caйт: www.срdр.bg
(2) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.”Cлaвeйĸoв” №4A, eт.3, 4 и 6,
тeл.: 02 / 980 25 24
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzр.bg

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

5. Достъп, Потребителско име и Парола, Сигурност

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на imotionline.com, след като извърши процеса на регистрация.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ , ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности и достъпа, до който се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно imotionline.com за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността, също така и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).
В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, imotionline.com ще генерира автоматично нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща или GSM телефон през системата за регистрация.
imotionline.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. Поведение на потребителите

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък “СЪДЪРЖАНИЕ”), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. Imotionline.comне контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.
Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства imotionlineняма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на imotionline.com за:
–    формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
–    причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
–    се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на imotionline.com, служител, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
–    фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ; да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;
–    да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (ПРАВА) на която и да е страна, правата, за чието ползване, принадлежат на Имоти Онлайн  ЕООД
–    да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, “верижни писма”, пренасочени с alias, “пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;
–    да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;
–    да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
–    да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА;
–    да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;
–    да преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;
–   да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

 

Координатите на imotionline.com са следните: 
Тel.: 0877207703, 032/ 210821
е-mail: [email protected]
25.06.2018 г.